Tweede kamer snijdt hevig in hervormingsplan

De Tweede kamer heeft in april het omstreden plan ‘Ons Onderwijs 2032’ sterk gekortwiekt. Het voorstel om bestaande vakken te laten opgaan in kennisdomeinen is van de baan. Demissionair staatssecretaris Sander Dekker verzekerde de Kamer dat de vakdisciplines niet ter discussie staan.

Een aantal jaren vindt een meerderheid in de Tweede Kamer dat de inhoud van het lesaanbod in het basis- en voorgezet onderwijs moet worden vernieuwd. Dat is al tien jaar niet gebeurd. Dekker installeerde begin 2015 het ‘Platform Ons Onderwijs 2032, dat in het onderwijsveld moest onderzoeken hoe de verandering gestalte kon krijgen. Een jaar lang werden de wensen geïnventariseerd.

Omstreden advies

iStock_000020499425XXXLargeHet advies dat begin 2016 verscheen was van meet af aan omstreden. Het voorstel om de drie nieuwe domeinen mens & maatschappij, natuur & technologie en taal & cultuur in te richten is afgeschoten door een motie van de formerende partijen VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Ook de SP, die liever nog het hele proces opnieuw wilde laten beginnen, steunde de motie. Dekker zei toen dat er aan niemands vak wordt gerommeld.

Overeind bleef de herijking van de vakken Nederlands, rekenen, wiskunde, Engels en de nieuwe vakken burgerschap en digitale geletterdheid & techniek. Uiterlijk eind 2018 moet de politiek besluiten of de kerndoelen en eindtermen van deze vakken aanpassing nodig hebben. Dan zouden ook de landelijke eindexamens veranderen.

Een slagveld

De Tweede Kamer benadrukte dat het onderzoek, waarbij vakverenigingen van leraren nauw worden betrokken, moet gaan over wat leerlingen moeten kennen en kunnen en niet over hoe ze dat moeten leren. Dat is aan de scholen zelf. Tijdens het debat kwam naar voren dat sommige politici de hele operatie op een slagveld zou kunnen eindigen. Ook lagen de meningen over de inhoud en het proces ver uit elkaar. Een Tweede Kamerlid vindt dat we moeten behouden wat we hebben en dat met schuren en polijsten kunnen verbeteren.

Digitaal portfolio

In deze tijd waarin kennis via internet altijd dichtbij is, worden vaardigheden als kritisch denken, creativiteit en sociale vaardigheden belangrijker. Scholieren kunnen hun zelfontplooiing in deze vaardigheden vastleggen. Volution heeft hiertoe een eenvoudig en gebruiksvriendelijk, digitaal portfolio ontwikkeld. Het moderne, digitale dossier helpt docenten en coaches om het leerproces van de leerlingen overzichtelijk en duidelijk op te zetten en te structureren. Met het digitale portfolio maken jongeren hun vaardigheden inzichtelijk waardoor zij makkelijker een keuze maken over hun vervolgstudie en carrière. Een goede voorbereiding op de toekomst begint met een gratis demo van Volution over het digitale portfolio.